၂၀၂၀ခုနှစ် သူနာပြုပါရဂူဘွဲ့သင်တန်း


...
...

၂၀၂၀ပညာသင်နှစ် သူနာပြုတ္ကသိုလ်၊ရန်ကုန်တွင် ဖွင့်လှစ်မည့် သူနာပြုပါရဂူဘွဲ့သင်တန်းသို့ ပူးတွဲပါ ပုဂ္ဂိုလ်အား တက်ရောက်ခွင့်ပြုကြောင်းကြေညာလိုက်သည်။