သူနာပြုမဟာသိပ္ပံ(ဘွဲ့လွန်)သင်တန်းမျာ


...
...
...

၂၀၂၀ပညာသင်နှစ် သူနာပြုတ္ကသိုလ်၊ရန်ကုန်တွင် ဖွင့်လှစ်မည့် သူနာပြုမဟာသိပ္ပံ(ဘွဲ့လွန်)သင်တန်းများနှင့် အရေးပေါ်သူပြုစုမှုပညာဒီပလိုမှာသင်တန်းသို့ ပူးတွဲစာရင်းပါ ပုဂ္ဂိုလ်များအား တက်ရောက်ခွင့်ပြုကြောင်းကြေညာလိုက်သည်။